دانلود آهنگ جدید

تیز هوشان ابتدایی ماکو - نمونه ی سوالات اجتماعی ششم ابتدایی تا نوبت اول

نمونه ی سوالات اجتماعی ششم ابتدایی تا نوبت اول

نمونه ی سوالات اجتماعی ششم ابتدایی تا نوبت اول

1-تصمیمات مهم در ....... ، ....... ، ....... و ........ اثر می گذارند.

2-اولین مرحله ی تصمیم گیری ................ است.

3-بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم ........می کنند و بین دوستان.......... می اندازند.

4-وجود محصولات کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل .............. است .

5-دوفعالیت مهم کشاورزی عبارتند از ............... و ...............

6-مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ..............بود.

7-یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی ........................بود .

8-موسس سلسله ی صفویه ............... بود.

9-یکی از وزیران معروف ایرانی ............ بود که مدارس نظامیه را تاسیس  کرده بود.

10-نظامیه چگونه مدارسی بودند ؟

11-در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد ؟

12-انرژی هسته ای چگونه به وجود می آید ؟

13-چرا انتخاب دوست از موضوعات مهم زندگی انسان است ؟

14-چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟

15-عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.

16-به چه نوع کشتی کشت گلخانه ای می گویند ؟

17-سه گروه عمده ی انرژی ها را نام ببرد .

18-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورند ؟

19-نقشه ی گردشگری به چه نوع نقشه ای گفته می شود ؟

20-به چه دلیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد ؟

طراح : حسن دولخانی – دی ماه 91


[ چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:44 ] [ حسن دولخانی ]
[ ]